Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2012

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0151.1.2012 02-01-2012 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2012 rok PDFZ0151-01-2012.pdf
ZIPZZ0151-01-2012.zip
Or.0151.2.2012 02-01-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości PDFZ0151-2-2012.pdf
Or.0151.4.2012 05-01-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ0151-04-2012.pdf
Or.0151.6.2012 15-02-2012 Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Praszce PDFZ0151-06-2012.pdf
Or.0151.9.2012 20-02-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 PDFZ0151-09-2012.pdf
Or.0151.12A.2012 28-02-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2011/2012 PDFZ0151-12A-2012.pdf
Or.0151.13.2012 08-03-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ0151-13-2012.pdf
Or.0151.14.2012 08-03-2012 Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania PDFZ0151-14-2012.pdf
Or.0151.15.2012 08-03-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. pn. "Upowszechnianie kultury fIzyczneji sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ0151-15-2012.pdf
PDFZZ0151-15-2012.pdf
Or.0151.16.2012 15-03-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka PDFZ0151.16.2012.pdf
Or.0151.17.2012 15-03-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-17-2012.pdf
Or.0151.18.2012 15-03-2012 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok PDFZ0151-18-2012.pdf
Or.0151.19.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie przeniesienie z ewidencji ilościowo-wartościowej składników wyposażenia Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ0151-19-2012.pdf
Or.0151.20.2012 20-03-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostce organizacyjnej gminy Praszka składników wyposażenia PDFZ0151-20-2012.pdf
Or.0151.21.2012 21-03-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym PDFZ0151-21-2012.pdf
Or.0151.22.2012 30-03-2012 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-22-2012.pdf
Or.0151.23.2012 10-04-2012 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-23-2012.pdf
Or.0151.24.2012 10-04-2012 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ0151-24-2012.pdf
Or.0151.25.2012 10-04-2012 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ0151-25-2012.pdf
Or.0151.26.2012 11-04-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1. Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce
2. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach
PDFZ0151-26-2012.pdf
Or.0151.27.2012 11-04-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-27-2012.pdf
Or.0151.28.2012 11-04-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-28-2012.pdf
Or.0151.29.2012 19-04-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora:
1. Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce
2. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce
3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach
PDFZ0151-29-2012.pdf
Or.0151.30.2012 20-04-2012 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-30-2012.pdf
Or.0151.31.2012 23-04-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły nagrody dla szczególnie zasłużonych w gminie Praszka PDFZ0151-31-2012.pdf
Or.0151.32.2012 26-04-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-32-2012.pdf
Or.0151.33.2012 26-04-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-33-2012.pdf
Or.0151.34.2012 04-05-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce PDFZ0151-34-2012.pdf
Or.0151.35.2012 04-05-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce PDFZ0151-35-2012.pdf
Or.0151.36.2012 04-05-2012 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach PDFZ0151-36-2012.pdf
Or.0151.37.2012 07-05-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-37-2012.pdf
Or.0151.38.2012 21-05-2012 Zarządzenie w sprawie przyjęcia darowizny PDFZ0151-38-2012.pdf
Or.0151.38A.2012 21-05-2012 Zarządzenie zmianiające zarządzenie w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ0151-38A-2012.pdf
Or.0151.39.2012 23-05-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej PDFZ0151-39-2012.pdf
Or.0151.40.2012 29-05-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-40-2012.pdf
Or.0151.41.2012 29-05-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-41-2012.pdf
Or.0151.41A.2012 04-06-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ0151-41A-2012.pdf
Or.0151.42.2012 19-06-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu PDFZ0151-42-2012.pdf
Or.0151.43.2012 21-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-43-2012.pdf
Or.0151.44.2012 27-06-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-44-2012.pdf
Or.0151.45.2012 27-06-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-45-2012.pdf
Or.0151.46.2012 28-06-2012 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFZ0151-46-2012.pdf
Or.0151.47.2012 28-06-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ0151-47-2012.pdf
Or.0151.48.2012 29-06-2012 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDFZ0151-48-2012.pdf
Or.0151.49.2012 05-07-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-49-2012.pdf
Or.0151.51.2012 27-07-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-51-2012.pdf
Or.0151.52.2012 27-07-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-52-2012.pdf
Or.0151.53.2012 06-08-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-53-2012.pdf
Or.0151.54.2012 22-08-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-54-2012.pdf
Or.0151.55.2012 28-08-2012 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-55-2012.pdf
Or.0151.56.2012 28-08-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-56-2012.pdf
Or.0151.57.2012 28-08-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-57-2012.pdf
Or.0151.58.2012 31-08-2012 Zarządzenie w sprawie wskazania placówki, w której naliczany będzie odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu PDFZ0151-58-2012.pdf
Or.0151.59.2012 31-08-2012 Zarządzenie w sprawie wskazania placówki, w której naliczany będzie odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie PDFZ0151-59-2012.pdf
Or.0151.60.2012 31-08-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia niewykorzystanego planu i ewentualnych zobowiązań i należności po likwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbiu PDFZ0151-60-2012.pdf
Or.0151.61.2012 31-08-2012 Zarządzenie w sprawie przejęcia niewykorzystanego planu i ewentualnych zobowiązań i należności po likwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Ganie PDFZ0151-61-2012.pdf
Or.0151.62.2012 31-08-2012 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajęcie sal w placówkach oświatowych PDFZ0151-62-2012.pdf
Or.0151.63.2012 05-09-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-63-2012.pdf
Or.0151.64.2012 12-09-2012 Zarządzenie w sprawie akceptacji zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce PDFZ0151-64-2012.pdf
Or.0151.67.2012 25-09-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-67-2012.pdf
Or.0151.68.2012 25-09-2012 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-68-2012.pdf
Or.0151.69.2012 26-09-2012 Zarządzenie w sprawie użyczenia rzeczy PDFZ0151-69-2012.pdf
Or.0151.70.2012 26-09-2012 Zarządzenie w sprawie użyczenia rzeczy PDFZ0151-70-2012.pdf
Or.0151.71.2012 08-10-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-71-2012.pdf
Or.0151.72.2012 08-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-72-2012.pdf
Or.0151.72A.2012 08-10-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 PDFZ0151-72A-2012.pdf
Or.0151.72B.2012 08-10-2012 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 PDFZ0151-72B-2012.pdf
Or.0151.73.2012 25-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-73-2012.pdf
Or.0151.74.2012 29-10-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-74-2012.pdf
Or.0151.75.2012 29-10-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-75-2012.pdf
Or.0151.76.2012 05-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-76-2012.pdf
Or.0151.77.2012 07-11-2012 Zarządzenie w sprawie przedłożenia budżetu na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej PDFZ0151-77-2012.pdf
Or.0151.78.2012 16-11-2012 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ0151-78-2012.pdf
Or.0151.79.2012 22-11-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Praszka PDFZ0151-79-2012.pdf
Or.0151.80.2012 23-11-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-80-2012.pdf
Or.0151.81.2012 23-11-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-81-2012.pdf
Or.0151.82.2012 28-11-2012 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PDFZ0151-82-2012.pdf
PDFZZ0151-82-2012.pdf
Or.0151.83.2012 05-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-83-2012.pdf
Or.0151.84.2012 05-12-2012 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-84-2012.pdf
Or.0151.84A.2012 10-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-84A-2012.pdf
Or.0151.85.2012 20-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-85-2012.pdf
Or.0151.86.2012 21-12-2012 Zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie na stan i majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu samochodu pożarniczego PDFZ0151-86-2012.pdf
Or.0151.87.2012 21-12-2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2012 rok PDFZ0151-87-2012.pdf
Or.0151.88.2012 21-12-2012 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2012 rok PDFZ0151-88-2012.pdf
Or.0151.89.2012 31-12-2012 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-89-2012.pdf
Or.0151.90.2013 31-12-2012 Zarządzenie w sprawie określenia czynszu dzierżawnego za stanowisko handlowe na placu targowym w Praszce przy ul. Piłsudskiego PDFZ0151-90-2012.pdf

 

Wersja XML