Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2012

Sesja Nr XV z dnia 16-02-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
135/XV/2011 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU135-XV-2012.doc
136/XV/2011 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok DOCU136-XV-2012.doc
137/XV/2011 Uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU137-XV-2012.doc
138/XV/2011 Uchwała w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce zadań z zakresu pracy z rodziną DOCU138-XV-2012.doc
139/XV/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów DOCU139-XV-2012.doc
140/XV/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012.  PDFU140-XV-2012.pdf
141/XV/2011 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki DOCU141-XV-2012.doc

Sesja Nr XVI z dnia 27-03-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
142/XVI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości PDFU142-XVI-2012.pdf
143/XVI/2011 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki DOCU143-XVI-2012.doc
144/XVI/2011 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCU144-XVI-2012.doc
145/XVI/2011 Uchwała w sprawie: dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. DOCU145-XVI-2012.doc
146/XVI/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów DOCU146-XVI-2012.doc
147/XVI/2011 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2012 rok DOCU147-XVI-2012.doc

Sesja Nr XVII z dnia 29-03-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
148/XVII/2011 Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. DOCU148-XVII-2012.doc
149/XVII/2011 Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. DOCU149-XVII-2012.doc

Sesja Nr XVIII z dnia 07-05-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
150/XVIII/2011 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. DOCU150-XVIII-2012.doc
151/XVIII/2011 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. DOCU151-XVIII-2012.doc
152/XVIII/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. DOCU152-XVIII-2012.doc
153/XVIII/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. DOCU153-XVIII-2012.doc
154/XVIII/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. DOCU154-XVIII-2012.doc
155/XVIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego nr 29. DOCU155-XVIII-2012.doc
156/XVIII/2011 Uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka. PDFU156-XVIII-2012.pdf
157/XVIII/2011 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Praszka. DOCU157-XVIII-2012.doc

Sesja Nr XIX z dnia 21-06-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
158/XIX/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. DOCU158-XIX-2012.doc
159/XIX/2012 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. DOCU159-XIX-2012.doc
160/XIX/2012 Uchwała w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Praszka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. DOCU160-XIX-2012.doc
161/XIX/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. DOCU161-XIX-2012.doc
162/XXI/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. DOCU162-XIX-2012.doc
163/XIX/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania. PDFU163-XIX-2012.pdf
164/XIX/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX”, w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu społecznego. DOCU164-XIX-2012.doc
165/XIX/2012 Uchwała w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka”. DOCU165-XIX-2012.doc
PDFZU165-XIX-2012.pdf
166/XIX/2012 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFU166-XIX-2012.pdf
167/XIX/2012 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka. DOCU167-XIX-2012.doc
168/XIX/2012 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. PDFU168-XIX-2012.pdf
169/XIX/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce. DOCU169-XIX-2012.doc
170/XXI/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zieleń parkową DOCU170-XIX-2012.doc
171/XIX/2012 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. DOCU171-XIX-2012.doc
172/XIX/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr 289/12 o pow. 0,0181 ha. DOCU172-XIX-2012.doc
173/XIX/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok. DOCU173-XIX-2012.doc
174/XIX/2012 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej DOCU174-XIX-2012.doc
175/XIX/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny 2012” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DOCU175-XIX-2012.doc

Sesja Nr XX z dnia 22-08-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
176/XX/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok DOCU176-XX-2012.doc
177/XX/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej DOCU177-XX-2012.doc
178/XX/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce DOCU178-XX-2012.doc

Sesja Nr XXI z dnia 25-09-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
179/XXI/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU179-XXI-2012.doc
180/XXI/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok DOCU180-XXI-2012.doc
181/XXI/2012 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika w ulicy Szosa Gańska w Praszce. DOCU181-XXI-2012.doc
182/XXI/2012 Uchwała w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy DOCU182-XXI-2012.doc
183/XXI/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU183-XXI-2012.pdf

Sesja Nr XXII z dnia 25-10-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
184/XXII/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU184-XXII-2012.pdf
185/XXII/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok PDFU185-XXII-2012.pdf
186/XXII/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/13 o pow. 0,0047 ha PDFU186-XXII-2012.pdf
187/XXII/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu PDFU187-XXII-2012.pdf

Sesja Nr XXIII z dnia 22-11-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
188/XXIII/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU188-XXIII-2012.doc
PDFZU188-XXIII-2012.pdf
189/XXIII/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień
w Praszce na 2013 rok
DOCU189-XXIII-2012.doc
PDFZU189-XXIII-2012.pdf
190/XXIII/2012 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU190-XXIII-2012.pdf
191/XXIII/2012 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU191-XXIII-2012.pdf
192/XXIII/2012 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU192-XXIII-2012.pdf
193/XXIII/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU193-XXIII-2012.pdf

Sesja Nr XXIV z dnia 10-12-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
194/XXIV/2012 Uchwała w sprawie rezygnacji z pierwszeństwa nabycia udziałów. DOCXU194-XXIV-2012..docx
195/XXIV/2012 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok PDFU195-XXIV-2012.pdf
196/XXIV/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCXU196-XXIV-2012..docx
PDFZU196-XXIV-2012.pdf
197/XXIV/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok DOCXU197-XXIV-2012..docx
198/XXIV/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU198-XXIV-2012.pdf
199/XXIV/2012 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU199-XXIV-2012.pdf
200/XXIV/2012 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU200-XXIV-2012.pdf
201/XXIV/2012 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU201-XXIV-2012.pdf
202/XXIV/2012 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFU202-XXIV-2012.pdf
203/XXIV/2012 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. PDFU203-XXIV-2012.pdf
204/XXIV/2012 Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU204-XXIV-2012.pdf
205/XXIV/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFU205-XXIV-2012.pdf

Sesja Nr XXV z dnia 20-12-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
206/XXV/2012 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU206-XXV-2012.doc
PDFZ1U206-XXV-2012.pdf
207/XXV/2012 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok DOCU207-XXV-2012.doc
208/XXV/2012 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012 DOCU208-XXV-2012.doc
209/XXV/2012 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego DOCXU209-XXV-2012..docx
210/XXV/2012 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego DOCXU210-XXV-2012..docx
211/XXV/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCU211-XXV-2012.doc
PDFZ1U211-XXV-2012.pdf
DOCZ2U211-XXV-2012.doc
212/XXV/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCU212-XXV-2012.doc
ZIPZU212-XXV-2012.ZIP
213/XXV/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013 DOCXU213-XXV-2012..docx
214/XXV/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy DOCXU214-XXV-2012..docx

 

Wersja XML