Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2009

Sesja Nr XXVI z dnia 10-02-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
220/XXVI/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU220-XXVI-2009.doc
221/XXVI/2009 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim DOCU221-XXVI-2009.doc
222/XXVI/2009 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli DOCU222-XXVI-2009.doc
223/XXVI/2009 Uchwała w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród DOCU223-XXVI-2009.doc
224/XXVI/2009 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2009 rok DOCU224-XXVI-2009.doc

Sesja Nr XXVII z dnia 26-03-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
225/XXVII/2009 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU225-XXVII-2009.doc
226/XXVII/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU226-XXVII-2009.doc
227/XXVII/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU227-XXVII-2009.doc
228/XXVII/2009 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia DOCU228-XXVII-2009.doc
229/XXVII/2009 Uchwała w sprawie dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców DOCU229-XXVII-2009.doc
230/XXVII/2009 Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce DOCU230-XXVII-2009.doc
231/XXVII/2009 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce DOCU231-XXVII-2009.doc
232/XXVII/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. DOCU232-XXVII-2009.doc
233/XXVII/2009 Uchwała w sprawie zbycia niezabudowanej działki , położonej w Wygiełdowie DOCU233-XXVII-2009.doc
234/XXVII/2009 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków DOCU234-XXVII-2009.doc
235/XXVII/2009 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę DOCU235-XXVII-2009.doc
236/XXVII/2009 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę DOCU236-XXVII-2009.doc

Sesja Nr XXVIII z dnia 21-04-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
237/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu DOCU237-XXVIII-2009.doc
238/XXVIII/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU238-XXVIII-2009.doc
239/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU239-XXVIII-2009.doc
240/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej DOCU240-XXVIII-2009.doc
241/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika przy ul. Fabrycznej w Praszce DOCU241-XXVIII-2009.doc
242/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU242-XXVIII-2009.doc
243/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU243-XXVIII-2009.doc
244/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego DOCU244-XXVIII-2009.doc
245/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce DOCU245-XXVIII-2009.doc
246/XXVIII/2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Kowale DOCU246-XXVIII-2009.doc

Sesja Nr XXIX z dnia 21-05-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
247/XXIX/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU247-XXIX-2009.doc
248/XXIX/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU248-XXIX-2009.doc
249/XXIX/2009 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU249-XXIX-2009.doc
250/XXIX/2009 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki DOCU250-XXIX-2009.doc

Sesja Nr XXX z dnia 23-06-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
251/XXX/2009 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki DOCU251-XXX-2009.doc
252/XXX/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU252-XXX-2009.doc
253/XXX/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU253-XXX-2009.doc
254/XXX/2009 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Praszki do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację programu pn. „Ograniczania skutków niepełnosprawności” DOCU254-XXX-2009.doc
255/XXX/2009 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony DOCU255-XXX-2009.doc
256/XXX/2009 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata DOCU256-XXX-2009.doc

Sesja Nr XXXI z dnia 26-08-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
257/XXXI/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU257-XXXI-2009.doc
258/XXXI/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU258-XXXI-2009.doc
259/XXXI/2009 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Praszka za 2008 rok DOCU259-XXXI-2009.doc
PDFZU259-XXXI-2009.pdf
260/XXXI/2009 Uchwała w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Burmistrzowi Praszki Jarosławowi Tkaczyńskiemu DOCU260-XXXI-2009.doc
261/XXXI/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady
Miejskiej w Praszce
DOCU261-XXXI-2009.doc
262/XXXI/2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu DOCU262-XXXI-2009.doc
263/XXXI/2009 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę DOCU263-XXXI-2009.doc
264/XXXI/2009 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Pod Kowalami w Praszce DOCU264-XXXI-2009.doc
265/XXXI/2009 Uchwała w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody Opolskiego blankietów upoważniających do zakupu paliw DOCU265-XXXI-2009.doc
266/XXXI/2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością
gruntową
DOCU266-XXXI-2009.doc
267/XXXI/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych DOCU267-XXXI-2009.doc

Sesja Nr XXXII z dnia 09-10-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
268/XXXII/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli DOCU268-XXXII-2009.doc
269/XXXII/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 DOCU269-XXXII-2009.doc
270/XXXII/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU270-XXXII-2009.doc
271/XXXII/2009 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU271-XXXII-2009.doc
272/XXXII/2009 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. DOCU272-XXXII-2009.doc

Sesja Nr XXXIII z dnia 19-11-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
273/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU273-XXXIII-2009.doc
274/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zmian do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2009 rok. DOCU274-XXXIII-2009.doc
275/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2010 rok. DOCU275-XXXIII-2009.doc
PDFZU275-XXXIII-2009.pdf
276/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka. DOCU276- XXXIII-2009.doc
277/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. DOCU277-XXXIII-2009.doc
278/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. DOCU278-XXXIII-2009.doc
279/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. DOCU279-XXXIII-2009.doc
280/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok. DOCU280-XXXIII-2009.doc
281/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zbycia działek niezabudowanych, położonych w Praszce przy ul. Z. Nałkowskiej DOCU281-XXXIII-2009.doc
282/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Praszka DOCU282-XXXIII-2009.doc
283/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Praszce. DOCU283-XXXIII-2009.doc
284/XXXIII/2009 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. DOCU284-XXXIII-2009.doc

Sesja Nr XXXIV z dnia 17-12-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
285/XXXIV/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU285-XXXIV-2009.doc
286/XXXIV/2009 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010 DOCU286-XXXIV-2009.doc
287/XXXIV/2009 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród DOCU287-XXXIV-2009.doc
288/XXXIV/2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli DOCU288-XXXIV-2009.doc
289/XXXIV/2009 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych DOCU289-XXXIV-2009.doc
290/XXXIV/2009 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU290-XXXIV-2009.doc

Sesja Nr XXXV z dnia 29-12-2009 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
291/XXXV/2009 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok DOCU291-XXXV-2009.doc
292/XXXV/2009 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 DOCU292-XXXV-2009.doc
293/XXXV/2009 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej na 2010 rok PDFU293-XXXV-2009.pdf
ZIPZU293-XXXV-2009.zip
294/XXXV/2009 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 106/XI/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 października 2007 r. dotyczącej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Praszce przy ul. Senatorskiej nr 24. DOCU294-XXXV-2009.doc

 

Wersja XML