Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24. Sesja XXIV z dnia 16 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 206/XXIV/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCUchwała nr 206/XXIV/2008

Uchwała nr 207/XXIV/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - DOCUchwała nr 207/XXIV/2008

Uchwała nr 208/XXIV/2008 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 208/XXIV/2008

Uchwała nr 209/XXIV/2008 w sprawie rezygnacji Gminy Praszka z członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - DOCUchwała nr 209/XXIV/2008

Uchwała nr 210/XXIV/2008 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Praszka na lata 2008 – 2013 - DOCUchwała nr 210/XXIV/2008

Uchwała nr 211/XXIV/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w Gminie Praszka – fenix” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego - DOCUchwała nr 211/XXIV/2008

Uchwała nr 212/XXIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków - DOCUchwała nr 212/XXIV/2008

Uchwała nr 213/XXIV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka sp. z o.o. - DOCUchwała nr 213/XXIV/2008

Uchwała nr 214/XXIV/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - DOCUchwała nr 214/XXIV/2008

Wersja XML