Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15. Sesja XV z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr 143/XV/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok - DOCU143-XV-2008.doc

Uchwała nr 144/XV/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2011 - DOCU144-XV-2008.doc

Uchwała nr 145/XV/2008 w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie i Uszycach - DOCU145-XV-2008.doc

Uchwała nr 146/XV/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2008 – 2012
- DOCU146-XV-2008.doc

Uchwała nr 147/XV/2008 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DOCU147-XV-2008.doc

Uchwała nr 148/XV/2008 w sprawie: dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców - DOCU148-XV-2008.doc

Uchwała nr 149/XV/2008 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia "13" dla Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCU149-XV-2008.doc

Uchwała nr 150/XV/2008 sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy w Społecznej w Praszce - DOCU150-XV-2008.doc

Uchwała nr 151/XV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem Gminy Praszka - DOCU151-XV-2008.doc

Uchwała nr 152/XV/2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników - DOCU152-XV-2008.doc

Uchwała nr 153/XV/2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr 139/XIV/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i szczególnych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - DOCU153-XV-2008.doc

Uchwała nr 154/XV/2008 w sprawie ustanowienia nagród dla szczególnie zasłużonych - DOCU154-XV-2008.doc

Wersja XML