Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

05. Sesja V z dnia 30 stycznia 2007 roku

Uchwała nr 24/V/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Praszka na 2007 rok - DOCUchwała nr 24/V/2006

Uchwała nr 25/V/2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2010 - DOCUchwała nr 25/V/2006

Uchwała nr 26/V/2007 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Listopadowej w Praszce - DOCUchwała nr 26/V/2006

Uchwała nr 27/V/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - DOCUchwała nr 27/V/2006

Uchwała nr 28/V/2007 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości Rozterk - DOCUchwała nr 28/V/2006

Uchwała nr 29/V/2007 w sprawie zamiaru likwidacji filii przedszkola w Brzezinach - DOCUchwała nr 29/V/2006

Uchwała nr 30/V/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - DOCUchwała nr 30/V/2006

Uchwała nr 31/V/2007 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych statutowych zadań szkoły (przedszkola) - DOCUchwała nr 31/V/2006

Uchwała nr 32/V/2007 w sprawie uchwalenia samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych - DOCUchwała nr 32/V/2006

Uchwała nr 33/V/2007 w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy. - DOCUchwała nr 33/V/2006

Wersja XML