Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

03. Sesja III z dnia 19 grudnia 2002 roku

Uchwała nr 16/III/2002 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 16/III/2002

Uchwała nr 17/III/2002 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2002 rok - DOCUchwała nr 17/III/2002

Uchwała nr 18/III/2002 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2002 rok - DOCUchwała nr 18/III/2002

Uchwała nr 19/III/2002 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru i terminu płatności podatku oraz zwolnień w tym podatku - DOCUchwała nr 19/III/2002

Uchwała nr 20/III/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - DOCUchwała nr 20/III/2002

Uchwała nr 21/III/2002 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i komisjach - DOCUchwała nr 21/III/2002

Uchwała nr 22/III/2002 w sprawie przekazania nieodpłatnie składników mienia komunalnego Zakładowi Energetycznemu w Częstochowie - DOCUchwała nr 22/III/2002

Uchwała nr 23/III/2002 w sprawie przyjęcia statutu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny - DOCUchwała nr 23/III/2002

Uchwała nr 24/III/2002 w sprawie zbycia działki z zabudowaniami oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka symbolem 69.l1PN- istniejący stary młyn - obiekt o charakterze zabytkowym do zachowania , dopuszczalna adaptacja obiektu na zakład produkcyjny nieuciążliwy w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , stanowiącej własność gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/20/94 z dnia 17.04.1994 roku - DOCUchwała nr 24/III/2002

Uchwała nr 25/III/2002 w sprawie zbycia działki niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Praszka pod uprawy polowe i ogrodnicze , użytki zielone , stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie umowy sprzedaży zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 1384/2001 w dniu 14.03.2001 r. - DOCUchwała nr 25/III/2002

Uchwała nr 26/III/2002 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa , nabytego przez Gminę Praszka od państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej POCZTA POLSKA z/s w Warszawie umową zamiany zawartą aktem notarialnym Rep.A nr 7689/2002 z dnia 22 października 2002 roku i zbycia prawa własności działek stanowiących własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG-IV-7228/XXIX/41/92 z dnia 13 października 1992 roku , przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe niskie i usługi - ZIPUchwała nr 26/III/2002
Wersja XML