• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017

KOMUNIKAT
Burmistrza Praszki z dnia 28 listopada 2013 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. nr 1235) zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych:

projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 28.11.2013r. do 19.12.2013r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. Nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w dniach 28.11.2013r. do 19.12.2013r. :

  1. w formie pisemnej, na adres Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) - e-mail umig@praszka.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

Załączniki:
PDFPOŚ GMINA PRASZKA.pdf
PDFPrognoza ooś dla POŚ Gmina Praszka.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7782610
w tym miesiącu: 78702
dzisiaj: 1482