Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Uzupełniające Ławników

Informuje się, że trwa procedura związana z przeprowadzeniem przez Radę Miejską w Praszce wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
– w liczbie 2 osób.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Ławnikami nie mogą być :

Kandydatów na ławników zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
  dowodów osobistych
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
  wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymagań lub wpłyną po terminie pozostawia się bez biegu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 31 marca 2008 r. w pok. Nr 16 - w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Praszce.

Przewodniczący Rady
/-/
mgr Bogusław Łazik

Wersja XML