Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2022

Sesja Nr XXXVIII z dnia 20-01-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
285/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU285-XXXVIII-2022.pdf
286/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU286-XXXVIII-2022.pdf
287/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce PDFU287-XXXVIII-2022.pdf
288/XXXVIII/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU288-XXXVIII-2022.pdf
289/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce PDFU289-XXXVIII-2022.pdf
290/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym PDFU290-XXXVIII-2022.pdf
291/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFU291-XXXVIII-2022.pdf
292/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2022 rok PDFU292-XXXVIII-2022.pdf


Sesja Nr XXXIX z dnia 10-03-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
293/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU293-XXXIX-2022.pdf
294/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU294.-XXIX-2022.pdf
295/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej PDFU295-XXXIX-2022.pdf
296/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2022 PDFU296-XXXIX-2022.pdf
297/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 344/11 km. 1 obręb Miasto Praszka PDFU297-XXXIX-2022.pdf
298/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Praszce na lata 2022 - 2025 PDFU298-XXXIX-2022.pdf
299/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce PDFU299-XXXIX-2022.pdf
300/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa PDFU300-XXXIX-2022.pdf


Sesja Nr XL z dnia 17-03-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
301/XL/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU301-XL-2022.pdf


Sesja Nr XLI z dnia 28-04-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
302/XLI/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU302-XLI-2022.pdf
303/XLI/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU303-XLI-2022.pdf
304/XLI/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Praszka „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 PDFU304-XLI-2022.pdf
305/XLI/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej i eksterminacji ludności Ukrainy" PDFU305-XLI-2022.pdf
306/XLI/2022 Uchwała w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej PDFU306-XLI-2022.pdf
307/XLI/2022 Uchwała w sprawie członkostwa Gminy Praszka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” PDFU307-XLI-2022.pdf
308/XLI/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza PDFU308-XLI-2022.pdf
309/XLI/2022 Uchwała w sprawie opinii dot. wniosku o zmniejszenie opłaty targowej PDFU309-XLI-2022.pdf
310/XLI/2022 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDFU310-XLI-2022.pdf


Sesja Nr XLII z dnia 31-05-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
311/XLII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU311-XLII-2022.pdf
312/XLII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej PDFU312-XLII-2022.pdf
313/XLII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2021 PDFU313-XLII-2022.pdf
314/XLII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 PDFU314-XLII-2022.pdf
315/XLII/2022 Uchwała w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 PDFU315-XLII-2022.pdf
316/XLII/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śląskich w Praszce PDFU316-XLII-2022.pdf
317/XLII/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce PDFU317-XLII-2022.pdf
318/XLII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU318-XLII-2022.pdf


Sesja Nr XLIII z dnia 23-06-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
319/XLIII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU319-XLIII-2022.pdf
320/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok PDFU320-XLIII-2022.pdf
321/XLIII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok PDFU321-XLIII-2022.pdf
322/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU322-XLIII-2022.pdf
323/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU323-XLIII-2022.pdf
324/XLIII/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU324-XLIII-2022.pdf
325/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Gmin Powiatu Oleskiego PDFU325-XLIII-2022.pdf
326/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Praszce PDFU326-XLIII-2022.pdf
327/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Skotnica jako działki nr 95/4 i 95/5 o łącznej powierzchni 0,1505 ha PDFU327-XLIII-2022.pdf
328/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 550 o powierzchni 0,0798 ha obręb Wygiełdów PDFU328-XLIII-2022.pdf
329/XLIII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku 170 metrów przy ul. Nałkowskiej w Praszce PDFU329-XLIII-2022.pdf
330/XLIII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego remontu drogi gminnej nr 100961 O PDFU330-XLIII-2022.pdf

 

Wersja XML