Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXV/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Miejsce: Muzeum w Praszce

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiany w budżecie.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf
  PDFWPF-Objaśnienia.pdf
  PDFZałącznik nr1 do WPF.pdf
  PDFZałącznik nr2 do WPF.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- dotacja OSP Przedmość.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- opłata targowa.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiana zasad wynajmu lokali.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- program współpracy z org. pozarządowymi.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2022 rok.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- program AA.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- metoda ustalenia opłaty za odpady.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- zmiana wzoru deklaracji.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.
  PDFprojekt.Uchwała.XXXV.2021.2021-11-25- regulamin wody i odprowadzania ścieków.pdf
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.
Wersja XML