Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie
działki nr 188, obręb 0001
2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu
 z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu
(dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej
biegu (dz. nr 1, obręb 0001)

Szczegóły w załączniku:

PDFPO.ZUZ.2.4210.265.2021.MJ informacja o wszczęciu.pdf

Wersja XML