Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I

Termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Korekta ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ):

PDFSIWZ.pdf

Uwaga! W pkt 12.9.5. SIWZ znajduje się oczywisty błąd. Oferty nie neleży otwierać przed 03.07.2020 r.

ZIPzałączniki 1-8 do SIWZ.zip

ZIPzałącznik nr 9 - dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia.zip

Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.07.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.07.2020: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML