Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 04.11.2019 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2020 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

umig@praszka.pl

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Projekt Programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ95-2019.pdf

Wersja XML