Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dot. zdjęć/filmów upublicznianych przez Gminę Praszka

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, zawodów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców Gminy Praszka i przybyłych gości) organizowanych lub wspieranych przez Gminę Praszka będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Gminę Praszka lub jednostki organizacyjne reprezentowane przez Burmistrza Praszki bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Gminę Praszka. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. promocji Gminy Praszka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku. Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

Ponadto informujemy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Gmina Praszka Plac Grunwaldzki 13 46-320 Praszka, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@praszka.pl, tel. +48 34 35 924 82 Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Praszka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych