• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2019

Sesja Nr IV z dnia 22-01-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
26/IV/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFZ26-IV-2019.pdf
27/IV/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFZ27-IV-2019.pdf
28/IV/2019 Uchwała w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka PDFZ28-IV-2019.pdf
29/IV/2019 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie PDFZ29-IV-2019.pdf
30/IV/2019 Uchwała w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ30-IV-2019.pdf
31/IV/2019 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zmianę siedziby z ul. Fabrycznej 18 na ul. Listopadową 18. PDFZ31-IV-2019.pdf
32/IV/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFZ32-IV-2019.pdf


Sesja Nr V z dnia 14-03-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
33/V/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU33-V-2019.pdf
34/V/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU34-V-2019.pdf
35/V/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU35-V-2019.pdf
36/V/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019 PDFU36-V-2019.pdf
37/V/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka PDFU37-V-2019.pdf
38/V/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka PDFU38-V-2019.pdf


Sesja Nr VI z dnia 04-04-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
39/VI/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU39-VI-2019.pdf


Sesja Nr VII z dnia 16-04-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
40/VII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU40-VII-2019.pdf
41/VII/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU41-VII-2019.pdf
42/VII/2019 Uchwała w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka, pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Praszka PDFU42-VII-2019.pdf
43/VII/2019 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom PDFU43-VII-2019.pdf
44/VII/2019 Uchwała w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zmianę siedziby z ul.Fabrycznej 18 na ul.Listopadową 18 PDFU44-VII-2019.pdf
45/VII/2019 Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie PDFU45-VII-2019.pdf
46/VIII/2019 Uchwała w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka PDFU46-VII-2019.pdf


Sesja Nr VIII z dnia 28-05-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
47/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU47-VIII-2019.pdf
48/VIII/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU48-VIII-2019.pdf
49/VIII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU49-VIII-2019.pdf
50/VIII/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU50-VIII-2019.pdf
51/VIII/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFU51-VIII-2019.pdf
52/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU52-VIII-2019.pdf
53/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU53-VIII-2019.pdf
54/VIII/2019 Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Praszka PDFU54-VIII-2019.pdf


Sesja Nr IX z dnia 27-06-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
55/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU55-IX-2019.pdf
56/IX/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok PDFU56-IX-2019.pdf
57/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok PDFU57-IX-2019.pdf
58/IX/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU58-IX-2019.pdf
59/IX/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU59-IX-2019.pdf
60/IX/2019 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU60-IX-2019.pdf
61/IX/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU61-IX-2019.pdf
62/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU62-IX-2019.pdf
63/IX/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2020 PDFU63-IX-2019.pdf


Sesja Nr X z dnia 01-08-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
64/X/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU64-X-2019.pdf
65/X/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU65-X-2019.pdf


Sesja Nr XI z dnia 12-09-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
66/XI/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU66-XI-2019.pdf
67/XI/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU67-XI-2019.pdf
68/XI/2019 Uchwała w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych PDFU68-XI-2019.pdf
69/XI/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU69-XI-2019.pdf
70/XI/2019 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej Praszki z dnia 27 września 2018 r. Nr 314/XXXIX/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka PDFU70-XI-2019.pdf
71/XI/2019 Uchwała w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka PDFU71-XI-2019.pdf
72/XI/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU72-XI-2019.pdf
73/XI/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników PDFU73-XI-2019.pdf
74/XI/2019 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU74-XI-2019.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7861594
w tym miesiącu: 54060
dzisiaj: 3837