• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2019

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0050.1.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2019 rok PDFZ1-2019.pdf
Or.0050.2.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ2-2019.pdf
Or.0050.3.2019 02-01-2019 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy PDFZ3-2019.pdf
Or.0050.4.2019 04-01-2019 Zarządzenie zmieniające regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień w Praszce PDFZ4-2019.pdf
Or.0050.6.2019 11-01-2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych PDFZ6-2019.pdf
Or.0050.8.2019 11-01-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ8-2019.pdf
Or.0050.9.2019 18-01-2019 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ9-2019.pdf
Or.0050.10.2019 18-01-2019 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ10-2019.pdf
Or.0050.11.2019 22-01-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ11-2019.pdf
Or.0050.12.2019 22-01-2019 Zarządzenie uchylające zarządzenie w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej PDFZ12-2019.pdf
Or.0050.14.2019 29-01-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ14-2019.pdf
PDFZZ14-2019.pdf
Or.0050.15.2019 04-02-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ15-2019.pdf
Or.0050.18.2019 25-02-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ18-2019.pdf
Or.0050.19.2019 22-02-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ19-2019.pdf
Or.0050.20.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ20-2019.pdf
Or.0050.21.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ21-2019.pdf
Or.0050.22.2019 01-03-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ22-2019.pdf
Or.0050.25.2019 14-03-2019 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ25-2019.pdf
Or.0050.26.2019 14-03-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ26-2019.pdf
Or.0050.27.2019 19-03-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ27-2019.pdf
Or.0050.28.2019 19-03-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ28-2019.pdf
Or.0050.29.2019 20-03-2019 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok PDFZ29-2019.pdf
Or.0050.30.2019 22-03-2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. pn. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ30-2019.pdf
Or.0050.32.2019 02-04-2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw PDFZ32-2019.pdf
Or.0050.33.2019 04-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ33-2019.pdf
Or.0050.34.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ34-2019.pdf
Or.0050.35.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej miasta i Gminy w Praszce PDFZ35-2019.pdf
Or.0050.36.2019 05-04-2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ36-2019.pdf
Or.0050.39.2019 16-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ39-2019.pdf
Or.0050.40.2019 25-04-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ40-2019.pdf
Or.0050.41.2019 25-04-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ41-2019.pdf
Or.0050.43.2019 02-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ43-2019.pdf
Or.0050.44.2019 06-05-2019 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie miejskim w Praszce komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych PDFZ44-2019.pdf
Or.0050.45.2019 08-05-2019 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok PDFZ45-2019.pdf
Or.0050.46.2019 16-05-2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ46-2019.pdf
Or.0050.47.2019 20-05-2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich PDFZ47-2019.pdf
Or.0050.48.2019 24-05-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ48-2019.pdf
Or.0050.49.2019 24-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ49-2019.pdf
Or.0050.50.2019 28-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ50-2019.pdf
Or.0050.51.2019 29-05-2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok PDFZ51-2019.pdf
Or.0050.52.2019 29-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ52-2019.pdf
Or.0050.53.2019 30-05-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ53-2019.pdf
Or.0050.54.2019 03-06-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ54-2019.pdf
Or.0050.55.2019 10-06-2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wsi Gana w celu wyboru sołtysa PDFZ55-2019.pdf
Or.0050.57.2019 19-06-2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ57-2019.pdf
Or.0050.58.2019 19-06-2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ganie PDFZ58-2019.pdf
Or.0050.59.2019 27-06-2019 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok PDFZ59-2019.pdf
Or.0050.60.2019 28-06-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ60-2019.pdf
Or.0050.67.2019 25-07-2019 Zarządzenie w sprawie wskazania osób do komisji szacującej szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne PDFZ67-2019.pdf
Or.0050.71.2019 20-08-2019 Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium Burmistrza Praszki PDFZ71-2019.pdf
Or.0050.81.2019 18-09-2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce i jednostkach organizacyjnych gminy PDFZ81-2019.pdf
Or.0050.82.2019 18-09-2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ82-2019.pdf
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7854044
w tym miesiącu: 46510
dzisiaj: 301