Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się  II/2018  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Praszka na 2018 rok.
  PDFprojekt.uchwały - zmiana w budżecie.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.
  PDFprojekt.uchwały - diety radnych.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2019 rok
  PDFprojekt.uchwały - plany pracy komisji stałych.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
  PDFprojekt.uchwały - podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
  PDFprojekt.uchwały - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
  PDFprojekt.uchwały - program Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2019 rok.
  PDFprojekt.uchwały - program AA.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019
  PDFprojekt.uchwały - Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML