Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenia wodnoprawne

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. ścieków pochodzących z myjni samochodowej ręcznej.
  Data publikacji: 28-07-2022 12:07
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanej drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Sołtysy oraz wykonanie urządzeń wodnych w m. Sołtysy.
  Data publikacji: 27-07-2022 14:04
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dnia 4 lutego 2020r. w Sołtysach.
  Data publikacji: 27-07-2022 13:56
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka
  Data publikacji: 30-06-2022 14:17
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka.
  Data publikacji: 30-06-2022 14:12
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na przekroczeniu koryta rzeki Ożarka poprzez umocowanie dwóch kabli energetycznych SN w rurach osłonowych 2xØ160 mm do konstrukcji istniejącego mostu w Kowalach
  Data publikacji: 31-01-2022 15:33
 • Informacja

   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego w Praszce usługa wodna - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce
  Data publikacji: 25-11-2021 15:50
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 24-11-2021 09:31
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53, 2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka,
  Data publikacji: 19-10-2021 12:57
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 188, obręb 0001 2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu  z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu (dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej biegu (dz. nr 1, obręb 0001)
  Data publikacji: 05-10-2021 12:13
Wersja XML