• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje zmian programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje dotyczące zmian programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt zmian Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach.

Konsultacje potrwają do dnia 14.06.2017 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2017 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

umig@praszka.pl

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Projekt zmian wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ63-2017.pdf

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017 udostępniony jest poniżej:
PDFU163-XXII-2016.pdf

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7751574
w tym miesiącu: 47666
dzisiaj: 1010