Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące zmian programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt zmian Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 10.06.2016 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2016 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

umig@praszka.pl

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Projekt programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ64-2016.pdf (1,17MB)

Praszka, 2016-06-02

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński